Temüchin

"Би бол Бурханы шийтгэл ... Хэрэв та маш том нүгэл үйлдээгүй бол Бурхан над дээр надтай адил шийтгэл хүлээхгүй байсан."